04 Mart 2022

Gösterim: 2303

Yazım Kuralları

 

TAM METİN YAZIM KURALLARI

 

1. Sempozyuma Türkçe ve İngilizce bildiriler gönderilebilecektir. Bildiriler başka bir yerde yayımlanmamış/sunulmamış veya yayımlanmak/sunulmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2. Yazılar A4 boyutunda kâğıda, satır aralığı tek aralıkla, Times New Roman karakterinde, 11 punto ile yazılmalıdır. Her bir paragraf aralığı (önce ve sonra 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başında ilk satır 1 cm girintili olmalıdır. Metin içi başlıklar numaralandırılmalı ve sözcüklerin yalnızca ilk harfleri büyük olmalıdır. 

3. Çalışmada Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. İlk sayfada Türkçe ve İngilizce olarak şu bilgiler yer almalıdır: (i) yazının başlığı; (ii) yazar(lar)ın adı; (iii) yazar(lar)ın bağlı bulunduğu kurum; (iv) yazarların mail adresleri; (v) en çok 150 kelimelik özet; (vi) anahtar sözcükler ile (vii) çalışmanın JEL kodları.

4. Tablo, şekil ve grafiklere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tablo, şekil ve grafiklerin üzerinde yer almalı, kaynaklar ise tablo, şekil ve grafiklerin altına yazılmalıdır. Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın en sağında ve parantez içinde yer almalıdır.

5. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde, sayfa numaralarını da içererek, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi yapılmalıdır:

……..belirtilmiştir (Erçakar ve Güvenoğlu, 2018: 350).

..........Saray (2011) ileri sürmektedir.

(Aktar vd., 2009: 205).

(Andersen ve Hainut, 1998: 35; Dixit, 1997: 15).

6. Metinde gönderme yapılan bütün kaynaklar, sayfa numaraları ile birlikte, “Kaynaklar” başlığı altında ve aşağıdaki örneklere uygun olarak belirtilmelidir:

Kitaplar: 

Gujarati, N.D. (1999). Temel Ekonometri. Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen (Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Hyman, D. N. (1983). Public Finance. Chicago: The Dryden Press

Dergiler: 

Langeheine, B. ve Weinstock, U. (1985). Graduate Integration. Journal of Common Market Studies, 23(3), 185-97.

Holzner, M. (2011). Inequality, Growth and Public Spending in Central, East and Southeast Europe. ECINEQ Working Paper Series, 221, 1-25.

Diğer Kaynaklar: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2001). 2002 Yılında Para ve Kur Politikası ve Muhtemel Gelişmeler. Basın Duyurusu, 2 Ocak, Ankara, <http://www.tcmb.gov.tr>, 24.06.2019.

Chang, R. (1998). The Asian Crisis. NBER Discussion Paper, 4470, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

7. Kaynaklar’da web sitelerine yapılan atıflar muhakkak, gün, ay, yıl olarak alındığı tarih itibariyle ve tam adresleriyle birlikte belirtilmelidir. Örneğin:

………………………………, <http://www.tuik.gov.tr>, 24.06.2019